Kunstenwerkplaats

 

Over Kunstenwerkplaats

Kunstenwerkplaats vzw (KWP) is een expe­ri­men­teer­ruim­te en ont­wik­ke­lings­plat­form voor artis­tiek onder­zoek, in de schoot van 2 gemeen­schaps­cen­tra Pianofabriek en Elzenhof, in een net­werk van 22 Brusselse GC’s.

KWP zet in op ont­wik­ke­ling met pro­fes­si­o­neel omka­der­de resi­den­ties en pro­duc­tie-onder­steu­ning van eer­ste onder­zoe­ken en nieu­we cre­a­ties. We ont­wik­ke­len een meer­ja­ri­ge tra­ject­on­der­steu­ning op maat voor een 15-tal kunstenaars/​collectieven: van bij het eer­ste artis­tiek gesprek en de ken­nis­ma­kings­re­si­den­tie, over (niet-resul­taat­ge­richt) onder­zoek en de rea­li­sa­tie van de eer­ste pro­duc­ties, tot het orga­ni­se­ren van de door­stroom naar gro­te­re hui­zen en het opzet­ten van eigen structuren.

KWP zet in op de onder­steu­ning van kun­ste­naars die de gren­zen van hun dis­ci­pli­ne ver­leg­gen. We gaan voor een ​‘stretch’ bin­nen de podi­um­kun­sten, en com­bi­ne­ren the­a­ter, dans, per­for­man­ce en hybri­de, mul­ti­dis­ci­pli­nai­re vor­men. Dat zorgt voor inno­va­tie­ve kruisbestuivingen.

KWP kiest voor een bre­de instroom van belof­te­vol­le kunstenaars/​collectieven. Zowel afge­stu­deer­den aan de kunst­op­lei­din­gen als talent uit de infor­me­le cir­cuits vin­den hun weg naar KWP. We focus­sen op kun­ste­naars die nog geen dui­de­lij­ke dis­ci­pli­ne, sta­tuut, plek in het veld of struc­tuur heb­ben. Het zijn kun­ste­naars met aty­pi­sche prak­tij­ken, apar­te voor­tra­jec­ten en/​of ande­re pro­fie­len, maar altijd met een ster­ke eigen signatuur.

KWP cre­ëert een micro­kos­mos waar inter­na­ti­o­naal en lokaal elkaar ont­moe­ten en nieu­we esthe­tie­ken en idee­ën elkaar krui­sen. We ver­bin­den zowel Brusselse en Vlaamse kun­ste­naars met de inter­na­ti­o­na­le scè­ne, als inter­na­ti­o­na­le kun­ste­naars met loka­le artis­tie­ke dynamieken.

 

Projecten in samenwerking met Kunstenwerkplaats

in residentie

18.09.2023 – 29.09.2023

All Watched Over by Machines of Loving Grace
Bosse Provoost & Ezra Veldhuis

lees meer