Netwerkorganisatie

C-TAKT is ontstaan vanuit de gemeenschappelijke inspanning van de werkplaats C-mine te Genk en TAKT Dommelhof te Pelt. De focus van C-TAKT ligt expliciet op transdisciplinaire kunsten. Naast deze duidelijke focus wordt onze artistieke visie ook gevormd door het feit dat C-TAKT zich artistiek en zakelijk organiseren in een platform. 

Omdat het netwerk rond C-TAKT een nauwe artistieke samenwerking ontwikkelt, waarbij de expertise en de resources van verschillende partners worden ingezet in de missie van C-TAKT, spreken we graag over een platform. C-TAKT is dus zowel het initiatief als de coördinatie van een platform met dezelfde naam. Het platform wordt samengesteld uit diverse partners. Zo zijn er structurele partners waarmee C-TAKT projecten en trajecten van kunstenaars zal ontwikkelen en produceren. En trajectpartners waarmee C-TAKT een vijfjarig traject zal afleggen waarin een  specifieke expertise, kennisdeling en verdieping centraal staan. 

Structurele partners

Caravan Production

Caravan Production, opgericht in 2008, is een artistiek begeleidingsbureau waarin samengewerkt wordt met een reeks internationale artiesten die een connectie hebben met Brussel. De artistieke focus ligt op beweging, verkend in haar verschillende vormen en door unieke formaten die genres doorkruisen, nieuwsgierig zijn en een kritisch en origineel beeld van de werkelijkheid bieden.

HIROS

Hiros is een organisatie die de ontwikkeling van artistieke trajecten ondersteunt. Bij het realiseren van haar missie stelt Hiros de praktijk van de kunstenaars met wie ze samenwerkt centraal. Vanuit een jarenlange expertise, creëert Hiros een duurzaam kader voor alle aspecten van creatie en onderzoek. De samenwerking wordt bepaald door de specifieke eigenheid van iedere maker en ieder artistiek voorstel. Vanuit het geloof in het belang van een divers kunstenlandschap, werkt Hiros samen met zowel nieuwe als meer gevestigde makers met hybride praktijken in de podiumkunsten.

In Situ

IN SITU is het Europese platform voor artistieke creatie in de publieke ruimte. Sinds 2003 ondersteunde het platform meer dan 270 kunstenaars die werken buiten de conventionele theatermuren en die aldus bijdragen aan de transformatie van onze publieke ruimte en samenleving. IN SITU is een ecosysteem dat kunst, het publiek, programmatoren en beleidsmakers met elkaar verbindt. IN SITU gelooft in de publieke ruimte als een plaats waar de kunsten nieuwe perspectieven tonen, als een ontmoetingsplaats tussen het meest diverse en breedste publiek, als een verzamelplaats met sociale impact en als een podium. Het platform hanteert een breed scala aan tools: ondersteuning op maat, transnationale mobiliteit, artistieke labo’s, artistiek onderzoek, internationale residenties en MOOC (massive online open course) over creatie in de publieke ruimte. C-TAKT is sinds 2006 lid van het netwerk en vond veel inspiratie bij haar partners en kunstenaars.

KWP

KWP zet in op ont­wik­ke­ling met pro­fes­si­o­neel omka­der­de resi­den­ties en pro­duc­tie-onder­steu­ning van eer­ste onder­zoe­ken en nieu­we cre­a­ties. We ont­wik­ke­len een meer­ja­ri­ge tra­ject­on­der­steu­ning op maat voor een 15-tal kunstenaars/​collectieven: van bij het eer­ste artis­tiek gesprek en de ken­nis­ma­kings­re­si­den­tie, over (niet-resul­taat­ge­richt) onder­zoek en de rea­li­sa­tie van de eer­ste pro­duc­ties, tot het orga­ni­se­ren van de door­stroom naar gro­te­re hui­zen en het opzet­ten van eigen structuren.

KWP zet in op de onder­steu­ning van kun­ste­naars die de gren­zen van hun dis­ci­pli­ne ver­leg­gen. We gaan voor een ​‘stretch’ bin­nen de podi­um­kun­sten, en com­bi­ne­ren the­a­ter, dans, per­for­man­ce en hybri­de, mul­ti­dis­ci­pli­nai­re vor­men. Dat zorgt voor inno­va­tie­ve kruisbestuivingen.

Monty

Monty bestaat al lang, al 36 jaar… We maakten negen legislaturen en acht cultuurministers mee. We zagen een hele rits kunstenaars, kunstorganisaties, tendensen en stromingen passeren en we weten dat Monty daar een rol in speelde. Soms bescheiden, soms doorslaggevend.

Wat begon als een jongensclub in een verloederde wijkcinema is uitgegroeid tot een goed geëquipeerd theater, een maatgevend ijkpunt voor nationale en internationale jonge podiumkunstenproducties en -presentaties.

In de vier chronologische periodes die we grofweg kunnen onderscheiden, lopen ook 4 evoluties parallel; (1) De ontwikkeling en vorming van een organisatie, (2) de ontwikkeling van de artistieke profilering, (3) de financiën en de relatie tot de overheden en (4) de ontwikkelingen en transformaties van het gebouw.

Musica Impulscentrum

Waarom? We willen nieuwe wegen in muziek en klankkunst openen die transformatief zijn of worden in kunst en samenleving. We willen banden smeden tussen mensen onderling, tussen mens en natuur, tussen mens en technologie.

Musica vertrekt vanuit de overtuiging dat iedereen muzikaal is. Ieder mens bezit van nature het vermogen om via klank en muziek in zinvolle interactie te treden met elkaar en met de omgeving. Een actieve, artistieke muziekbeleving is voor iedereen weggelegd.

Wij creëren toegankelijke omgevingen rond muziek en klank, voor liefhebbers en professionelen van piepjong tot stokoud, waar ze de eigen muzikaliteit kunnen (her)ontdekken en luisteren met nieuwe oren.

Platform 0090

Platform 0090 is een duurzaam internationaal platform, een werkplaats en draaischijf voor onderzoek, creatie, residentie, productie en presentatie van transdisciplinaire kunst met aandacht voor tussenruimtes en hybriditeit. Platform 0090 is verankerd in een duurzaam (inter)nationaal netwerk van kunstenaars en partners en zet de zich vormende synergiën om in artistieke processen. Platform 0090 begeleidt een groep kunstenaars in hun hedendaags en vernieuwend artistieke traject en speelt een actieve bemiddelings- en dienstverlenende rol in multidisciplinaire kunstprocessen.

SoAP Maastricht

SoAP Maastricht is het platform voor het werk van kunstenaars vanuit verschillende disciplines en achtergronden met oog voor diegene en datgene waaraan veelal voorbijgegaan wordt in de publieke ruimte. Op analoge wijze wordt vanuit verschillende disciplines en achtergronden steeds weer een ander perspectief gezocht van waaruit de toeschouwer/deelnemer een eigen beeld creëert. De SoAP-maker onderscheidt zich door de ruimtelijkheid in het werk, het vanzelfsprekend uitwisselen van ervaring en praktijk(en), door een hang naar gezamenlijkheid en een streven naar eigenstandigheid. De ruimte die SoAP nu is, wordt de komende jaren uitgebreid met ‘aandokkende’ initiatieven, instituten, festivals, jongere en oudere kunstenaars, andere disciplines, andere perspectieven, opdat de ruimte in de breedte groeit, en zich daarmee kan verdiepen.

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond 

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond is dé expert in Nederland voor actuele vernieuwende Vlaamse kunst. De organisatie in hartje Amsterdam is in 1981 van start gegaan en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. Centraal in onze missie – in 1999 geformaliseerd – staan het promoten van de culturele identiteit van Vlaanderen, het presenteren van kenmerkende ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur uit Vlaanderen en het bevorderen van de Vlaams-Nederlandse samenwerking.

wpZimmer

wpZimmer is een internationale kunstenwerkplaats waar ontwikkeling centraal staat en waar de artistieke praktijk het vertrekpunt vormt van onze werking. We ondersteunen artistieke ontwikkeling via residenties, ontwikkelings- en productietrajecten en publieke momenten. We bieden tijd en ruimte voor diepgaand en ongeconditioneerd onderzoek voor zowel kunstenaars als kunstwerkers. wpZimmer is een anti-disciplinair huis. We kijken met een open blik naar het werk en onderzoek van kunstenaars. Het is de artistieke vraagstelling die ons leidt en niet de vorm. We bevragen onze eigen kaders en opereren in gebieden die niet altijd aansluiten bij de huidige disciplines. Als kunstenorganisatie in de huidige maatschappelijke en ecologische context omarmen we een lerende positie, we formuleren dit als de learnscape of landschap van leren. De learnscape is een proces en een visie op samenwerking. De samenwerkingen die we aangaan met kunstenaars, partners, maar ook met elkaar als team zijn geworteld in reciprociteit, transparantie en informaliteit.

Trajectpartners

Het platform wil de komende vijf jaar inhaken op projecten en werking van BERLIN en van Vincent Company. Deze twee organisaties worden trajectpartners van C-TAKT. In tegenstelling tot de structurele partners die het platform ook financieel mee onderbouwen is de input van de trajectpartners hun specifieke kennis en hun netwerken. Beide organisaties gaan het engagement aan met C-TAKT om kunstenaars te begeleiden in de ontwikkeling van een duurzame artistieke praktijk. 

BERLIN

You-Turn is een label binnen de werking van BERLIN. In 2023 bestaat BERLIN 20 jaar. Een uitgelezen moment om de rijkgevulde database aan filmopnames dat BERLIN doorheen de jaren verzamelde, te herbekijken. Deze enorme bron aan (basis)materiaal vormt de toolbox voor You-Turn. Met You-Turn krijgen studenten, kunstenaars, onderzoekers,… toegang tot een groot deel van het archief. Het project You-Turn zal 5 jaar lopen en wordt een samenwerking met diverse partners wereldwijd: instituten, huizen, opleidingen. Samen met hen duikt BERLIN in de database en wordt er materiaal overgedragen. De partners spreken hun netwerk(en) aan en gaan in over- leg met BERLIN na, wie in aanmerking komt om met het beeldmateriaal nieuw en eigen werk te creëren (kortfilm, video-installatie, online experiment, etc.). C-TAKT wil het label ondersteunen en meewerken aan de ontwikkeling van dit innovatieve proces en van nieuwe creaties.

Vincent Company

Concreet gaat deze kennisdeling over de expertise rond spreiding van transdisciplinair werk binnen het algemene overlegplatform van C-TAKT én via coaching. Zij coachen jonge C-TAKT-kunstenaars wat kan leiden tot toonmomenten op GOOD COMPANY#2 (corso, Antwerpen) of GOOD COMPANY#3 (Schäxpir/ARS Electronica). GOOD COMPANY is het kruispunt van hun werking. Centraal staat het onderzoek van de kernartiesten en jonge kunstenaars die gecoacht worden. De inzet is het faciliteren van de dialoog die voorafgaat aan een projectaanvraag. En dat is nodig: het scherp stellen van het onderzoek en het vinden van een gezamenlijke taal zijn de sleutel om werk dat niet in hokjes past toch vleugels te geven. We maken een praktijk zichtbaar, en initiëren dialoog. GOOD COMPANY is gebouwd rond een vijftal toonmomenten met een uitgebreid inhoudelijk nagesprek. Het publiek bestaat uit kunstenaars, studenten kunst- en cultuur- bemiddeling, potentiële coproducenten en programmatoren. Voor Vincent Company speelde GOOD COMPANY in de voorbije jaren een fundamentele rol in de bloei van de kunstenaars.

Partnerprojecten

Bekijk hier onze partnerprojecten van: