C-TAKT is georganiseerd als een platform. Dit betekent dat wij onze werking willen realiseren in samenwerking met structurele partners, trajectpartners en presentatiepartners. Deze samenwerking wordt vanuit C-TAKT gecoördineerd.

Samenwerkingsovereenkomst provincie Limburg – stichting Kunstenwerkplaats Dommelhof

Statuten stichting Kunstenwerkplaats Dommelhof

Voor eensluidend afschrift van de oprichtingsakte

Uittreksel uit de meerjarenplanning Kunstenwerkplaats Dommelhof

Samenwerkingsovereenkomst C-TAKT – Platform

wpZimmer

wpZimmer is een internationale kunstenwerkplaats waar ontwikkeling centraal staat en waar de artistieke praktijk het vertrekpunt vormt van onze werking. We ondersteunen artistieke ontwikkeling via residenties, ontwikkelings- en productietrajecten en publieke momenten. We bieden tijd en ruimte voor diepgaand en ongeconditioneerd onderzoek voor zowel kunstenaars als kunstwerkers. wpZimmer is een anti-disciplinair huis. We kijken met een open blik naar het werk en onderzoek van kunstenaars. Het is de artistieke vraagstelling die ons leidt en niet de vorm. We bevragen onze eigen kaders en opereren in gebieden die niet altijd aansluiten bij de huidige disciplines. Als kunstenorganisatie in de huidige maatschappelijke en ecologische context omarmen we een lerende positie, we formuleren dit als de learnscape of landschap van leren. De learnscape is een proces en een visie op samenwerking. De samenwerkingen die we aangaan met kunstenaars, partners, maar ook met elkaar als team zijn geworteld in reciprociteit, transparantie en informaliteit.

Platform 0090

Platform 0090 is een duurzaam internationaal platform, een werkplaats en draaischijf voor onderzoek, creatie, residentie, productie en presentatie van transdisciplinaire kunst met aandacht voor tussenruimtes en hybriditeit. Platform 0090 is verankerd in een duurzaam (inter)nationaal netwerk van kunstenaars en partners en zet de zich vormende synergiën om in artistieke processen. Platform 0090 begeleidt een groep kunstenaars in hun hedendaags en vernieuwend artistieke traject en speelt een actieve bemiddelings- en dienstverlenende rol in multidisciplinaire kunstprocessen.

Musica Impulscentrum

Waarom? We willen nieuwe wegen in muziek en klankkunst openen die transformatief zijn of worden in kunst en samenleving. We willen banden smeden tussen mensen onderling, tussen mens en natuur, tussen mens en technologie.

Visie: Musica vertrekt vanuit de overtuiging dat iedereen muzikaal is. Ieder mens bezit van nature het vermogen om via klank en muziek in zinvolle interactie te treden met elkaar en met de omgeving. Een actieve, artistieke muziekbeleving is voor iedereen weggelegd.

Missie: wij creëren toegankelijke omgevingen rond muziek en klank, voor liefhebbers en professionelen van piepjong tot stokoud, waar ze de eigen muzikaliteit kunnen (her)ontdekken en luisteren met nieuwe oren.

Intentieverklaring Musica Impulscentrum

SoAP Maastricht

SoAP Maastricht is het platform voor het werk van kunstenaars vanuit verschillende disciplines en achtergronden met oog voor die­gene en datgene waaraan veelal voorbijgegaan wordt in de publieke ruimte. Op analoge wijze wordt vanuit verschillende disciplines en achtergronden steeds weer een ander perspectief gezocht van waaruit de toeschouwer/deelnemer een eigen beeld creëert.

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond

Missie: De culturele identiteit van Vlaanderen in Nederland prominent op de voorgrond plaatsen door middel van een permanent forum met landelijke reikwijdte; een podium voor kenmerkende ontwikkelingen inzake kunst en cultuur uit Vlaanderen zijn; het bevorderen van de Vlaams-Nederlandse samenwerking, in de eerste plaats voor een Nederlands publiek dat inzake de spreiding van Vlaamse cultuur in Nederland een multiplicatorrol kan vervullen.

Visie: We nemen ons het volgende voor: de drie “prioritaire” kunstdisciplines (podiumkunst, beeldende kunst en muziek) integreren in één artistiek plan voor alle disciplines, met coproducties als nieuw speerpunt; onze rol als verbinder van culturele professionals in Noord en Zuid nog meer expliciteren en verankeren; de samenwerking met de Vlaams-Nederlandse culturele partners verdiepen en verbreden; goed zakelijk bestuur en good governance hoog in het vaandel dragen.

IN SITU the European platform for artistic creation in public space

IN SITU is het Europese platform voor artistieke creatie in de publieke ruimte. Sinds 2003 ondersteunde het platform meer dan 270 kunstenaars die werken buiten de conventionele theatermuren en die aldus bijdragen aan de transformatie van onze publieke ruimte en samenleving. IN SITU is een ecosysteem dat kunst, het publiek, programmatoren en beleidsmakers met elkaar verbindt. IN SITU gelooft in de publieke ruimte als een plaats waar de kunsten nieuwe perspectieven tonen, als een ontmoetingsplaats tussen het meest diverse en breedste publiek, als een verzamelplaats met sociale impact en als een podium. Het platform hanteert een breed scala aan tools: ondersteuning op maat, transnationale mobiliteit, artistieke labo’s, artistiek onderzoek, internationale residenties en MOOC (massive online open course over creatie in de publieke ruimte). C-TAKT is sinds 2006 lid van het netwerk en vond veel inspiratie bij haar partners en kunstenaars.

Brusselse groep bestaande uit:

workspacebrussels

workspacebrussels is een laboratorium voor artistieke ontwikkeling binnen de podiumkunsten, met een focus op onderzoek, experiment en creatie. Openheid, transparantie en nieuwsgierigheid staan hierbij centraal, zowel in de gesprekken met kunstenaars als in de keuze van projecten en makers. workspacebrussels houdt van nieuwe vormen en onverwachte kruisbestuivingen tussen genres, artistieke talenten en werkmethodes.

Caravan production

Caravan Production, opgericht in 2008, is een artistiek begeleidingsbureau waarin samengewerkt wordt met een reeks internationale artiesten die een connectie heeft met Brussel. De artistieke focus ligt op beweging, verkend in haar verschillende vormen en door unieke formaten die genres doorkruisen, nieuwsgierig zijn en een kritisch en origineel beeld van de werkelijkheid bieden. Samenwerkingen gaan van (pre- en post-) productie en promotie tot administratie en financieel management. Deze samenwerkingen zijn gebouwd op een middellange of lange termijn en gaan uit van verschillende modaliteiten volgens de specifieke behoeften van de kunstenaars en de specifieke kenmerken van de begeleide projecten.

Hiros

Missie: Hiros ondersteunt de ontwikkeling van artistieke loopbanen en deelt deze expertise met het brede veld. We opereren daarbij steeds vanuit duurzaamheid, respect en wederkerigheid.

Visie: Bij het realiseren van onze missie stellen we de praktijk van de kunstenaars centraal. De manier waarop we samenwerken is telkens afhankelijk van de eigenheid van de maker en diens concrete artistiek voorstel.

We werken samen met zowel nieuwe als meer gevestigde makers die een praktijk ontwikkelen in de podiumkunsten. Voor hen creëren we een duurzaam kader waarin ze alle aspecten van onderzoek en creatie kunnen realiseren; van het pure onderzoeks- en ontwikkelingswerk over preproductie, productie, promotie, administratie en zakelijk beheer, tot spreiding en tourmanagement.  We richten daarbij onze blik op de middellange en lange termijn en bouwen samen met de kunstenaars een netwerk uit van partners in binnen- en buitenland. Deze partners zijn betrokken bij alle facetten van de werking.

We zetten in op uitwisseling en het breed delen van expertise op het vlak van ontwikkeling van artistieke loopbanen, zowel intern met de kunstenaars met wie we nauw samenwerken als extern met kunstenaars, kunstwerkers en organisaties in binnen- en buitenland.  We zijn ons bewust van de dynamieken die spelen in de samenleving en in de kunstensector. In het complexe ecosysteem dat het kunstenveld is, bewaakt Hiros uitdrukkelijk de ruimte voor artistiek experiment en heeft het bijzondere aandacht voor de kwetsbare positie van de individuele kunstenaar.

kunstenwerkplaats Pianofabriek

Kunstenwerkplaats vzw (KWP) is een experimenteerruimte en ontwikkelingsplatform voor artistiek onderzoek, innovatie en nieuwe narratieven, in de schoot van 2 gc’s, pianofabriek en Elzenhof, in een netwerk van 22 Brusselse gc’s. 

KWP creëert een biotoop, een microcosmos waar internationale en lokale kunstenaars elkaar ontmoeten en nieuwe esthetieken en ideeën elkaar kruisen. 

KWP zet in op de ondersteuning van kunstenaars die de grenzen van de discipline waarin ze werken verleggen. Ze gaat voor een ‘stretch’ binnen de podiumkunsten, combineert theater, dans, performance en hybride, multidisciplinaire vormen. Dat creëert een openheid tussen de disciplines die zorgt voor innovatieve kruisbestuivingen.

KWP kiest voor een brede instroom van beloftevolle kunstenaars/collectieven die omwille van hun profiel (nog) niet de geschikte ondersteuning vinden in het kunstenveld. Deze kunstenaars hebben nog geen duidelijke discipline, statuut, plek in het veld, structuur. Het zijn kunstenaars met atypische vormen, aparte voortrajecten, andere profielen (bv vrouw, van kleur…) maar een sterke signatuur

KWP zet in op langdurige trajecten met kunstenaars(collectieven): van bij het eerste artistiek gesprek, en kennismakingsresidentie over (niet‐resultaatsgericht) onderzoek en de realisatie van de eerste producties tot het organiseren van doorstroom naar grotere huizen, kern-en kunstinstellingen en eigen structuren.

KWP biedt 360° ondersteuning: artistiek, zakelijk, productioneel, technisch en financieel. We geloven dat deze brede en intensieve ondersteuning de kwaliteit en duurzaamheid van het artistiek werk ten goede komt.

KWP onderhoudt een stevig netwerk van Brusselse, Vlaamse en internationale partners voor spreiding, kennisuitwisseling/deling en artistieke dialoog.

KWP is bemiddelaar, onderhandelaar en belangenbehartiger voor de kunstenaar.

BERLIN

You-Turn is een label binnen de werking van BERLIN.

In 2023 bestaat BERLIN 20 jaar. Een uitgelezen moment om de rijkgevulde database aan filmopnames dat BERLIN doorheen de jaren verzamelde, te herbekijken. Deze enorme bron aan (basis)materiaal vormt de toolbox voor You-Turn. Met You-Turn krijgen studenten, kunstenaars, onderzoekers,… toegang tot een groot deel van het archief.

Het project You-Turn zal 5 jaar lopen en wordt een samenwerking met diverse partners wereldwijd: instituten, huizen, opleidingen. Samen met hen duikt BERLIN in de database en wordt er materiaal overgedragen. De partners spreken hun netwerk[en] aan en gaan in overleg met BERLIN na, wie in aanmerking komt om met het beeldmateriaal nieuw en eigen werk te creëren [kortfilm, video-installatie, online experiment, etc.].

C-TAKT wil het label ondersteunen en meewerken aan de ontwikkeling van dit innovatieve proces en van nieuwe creaties

Vincent Company

Concreet gaat deze kennisdeling over de expertise rond spreiding van transdisciplinair werk binnen het algemene overlegplatform van C-TAKT én via coaching. Zij coachen jonge C-TAKT-kunstenaars (cf. supra) wat kan leiden tot toonmomenten op GOOD COMPANY#2 (c o r s o, Antwerpen) of GOOD COMPANY#3 (Schäxpir/ARS Electronica).

GOOD COMPANY is het kruispunt van hun werking. Centraal staat het onderzoek van de kernartiesten en jonge kunstenaars die gecoacht worden. De inzet is het faciliteren van de dialoog die voorafgaat aan een projectaanvraag. En dat is nodig: het scherp stellen van het onderzoek en het vinden van een gezamenlijke taal zijn de sleutel om werk dat niet in hokjes past toch vleugels te geven. We maken een praktijk zichtbaar, en initiëren dialoog. GOOD COMPANY is gebouwd rond een vijftal toonmomenten met een uitgebreid inhoudelijk nagesprek. Het publiek bestaat uit kunstenaars, studenten kunst- en cultuurbemiddeling, potentiële coproducenten en programmatoren. Voor Vincent Company speelde GOOD COMPANY in de voorbije jaren een fundamentele rol in de bloei van de kunstenaars.

Afsprakennota Vincent Company – C-TAKT